دامنه شمول

کلیه متخصصین، سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در حوزه راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند می‌توانند در این جایزه شرکت نمایند. جایزه دادمان در اولین دوره خود، پذیرای کلیه آثار و طرح ها در حوزه راه و شهرسازی در سه بخش اصلی «مسکن و ساختمان»، «حمل و نقل» و «شهرسازی و معماری» می باشد.