اصول ارزشی

 

*     کارآفرینی *     قابلیت تجاری سازی و تولید ثروت
*     خلاقیت و نوآوری *     تاثیر بر فرهنگ، جامعه و رفاه عمومی
*     بهینه سازی مصرف انرژی *     ایمنی
*      تکنولوژی برتر و بومی سازی *     محیط زیست